Direct naar de contentDirect naar de footer

In gebruik en te gebruiken door alle Yuki entiteiten:

Yuki in Nederland

yuki works B.V. / Yuki Works
Wilhelminakade 308
3072 AR Rotterdam
T: +31 10 201 97 34
BTW: NL814532354B01
www.yuki.nl  

Yuki in België

Yuki Works NV
Orteliuskaai 2 bus 1
2000 Antwerpen
T: +32 3 361 26 00 
BTW: BE0545.922.928
www.yuki.be   

Voorafgaand

Dit document bevat zowel de Gebruiksvoorwaarden, opgenomen in hoofdstuk 1, die van toepassing zijn op alle Gebruikers en Contractanten, als de Contractvoorwaarden, opgenomen in hoofdstuk 2, die van toepassing zijn op alle Contractanten.

0. Definities

0.0.1 Administratie: alle financiële en aanverwante Data die de basis vormen voor de balans en verlies- en winstrekening van één rechtsvorm.

0.0.2 Afnemer: een natuurlijk persoon in de uitoefening van een beroep of een bedrijf dan wel een rechtspersoon die gebruik maakt van de Yuki Diensten op basis van een eigen Overeenkomst met Yuki of op een andere basis gebruik maakt van de Yuki Diensten zonder de tussenkomst van een Partner.

0.0.3 Contractvoorwaarden: de voorwaarden van Yuki zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van dit document.

0.0.4 Data: de gegevens en informatie vervat in schriftelijke en/of elektronische document(en) alsmede die documenten zelf.

0.0.5 Gebruiker: een ieder die inlogt op het Yuki Platform, feitelijk gebruik maakt van het Yuki Platform of daarin data verwerkt, ongeacht of dit al dan niet gebeurt in het kader van een overeenkomst die werd gesloten tussen de Gebruiker en Yuki.

0.0.6 Gebruiksvoorwaarden: de voorwaarden van Yuki zoals opgenomen in hoofdstuk 1 van dit document en die van toepassing zijn op ieder gebruik dat een Gebruiker van het Yuki Platform maakt.

0.0.7 Eindgebruiker: een natuurlijk persoon in de uitoefening van een beroep of een bedrijf dan wel een rechtspersoon die via (de tussenkomst van) een Partner gebruik maakt van de Yuki Diensten, daartoe met de Partner een overeenkomst is aangegaan en vanuit die positie bij Yuki rechtstreeks Yuki Diensten kan afnemen (waardoor diens contractuele relatie deels loopt met Yuki en deels met de Partner).

0.0.8 E-Learning Faciliteit: het online onderwijs dat Yuki als onderdeel van de Yuki Services aanbiedt en geeft met betrekking tot het Yuki Platform en het Yuki Domein.

0.0.9 Contractant: de partij die met Yuki en overeenkomst sluit, onder meer doch niet uitsluitend inzake Yuki Diensten of het gebruik van het Yuki Platform, waaronder in ieder geval begrepen worden de Afnemer en de Partner, alsook de Eindgebruiker voorzover deze rechtstreeks Yuki Diensten afneemt.

0.0.10 Overeenkomst: de verbintenis(sen) tussen Contractant en Yuki met betrekking tot de Yuki Diensten.

0.0.11 Partijen: Yuki en Contractant gezamenlijk; en ieder van deze afzonderlijk ook wel als ‘Partij’.

0.0.12 Partner: een administratie- of accountantskantoor dat de Yuki Diensten gebruikt voor boekhoudkundige verwerkingen van de administratie van haar klanten.

0.0.13 Portaalbeheerder: een persoon met beheerrechten die door een Contractant is benoemd tot beheerder van enige specifieke omgeving van de Contractant.

0.0.14 Website: de website van Yuki, voor Nederland toegankelijk via de URL  http://www.yuki.nl en voor België toegankelijk via de URL  http://www.yuki.be .

0.0.15 Yuki: voor vanuit Nederland opererende Contractanten: Yuki Works B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, bij de =Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 20118844; voor vanuit België opererende Contractanten: Yuki Works NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen geregistreerd onder nummer 0545.922.928.

0.0.16 Yuki Diensten: de aangeboden mogelijkheden tot verwerking via het Yuki Platform, het Yuki Domein en de Yuki Services alsook slechts onderdelen daarvan.

0.0.17 Yuki Domein: domein is een afgescheiden gebied op het Yuki Platform waar alle samenhangende administraties van één Afnemer of Eindgebruiker worden beheerd en opgeslagen.

0.0.18 Yuki Platform: het door Yuki ontwikkelde digitale platform voor herkenning, verwerking en archivering van administratieve documenten in een boekhoudkundige omgeving met bijbehorende dienstverlening, voor Nederland toegankelijk via de URL  http://www.yukiworks.nl en voor België toegankelijk via de URL  http://www.yukiworks.be.

0.0.19 Yuki Consultancy Services: de aan het Yuki Platform verwante diensten en de overige door Yuki te verrichten diensten.

0.0.20 Yuki Software: alle functionaliteit van de softwareapplicaties waarmee via het Yuki Platform de administratieve verwerkingen en rapportages kunnen worden gerealiseerd.

Hoofdstuk 1: Gebruikersvoorwaarden

1.0 Werkingssfeer

1.0.1 Deze Gebruiksvoorwaarden appeleren op een aantal algemene rechten en plichten die uit kracht van wet nageleefd dienen te worden door elke Gebruiker, ongeacht het al dan niet bestaan van een dienstenovereenkomst tussen dergelijke Gebruiker met Yuki. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van het Yuki Platform of het Yuki Domein maakt. Door in te loggen op het Yuki Platform aanvaardt Gebruiker (de toepasselijkheid van) deze Gebruiksvoorwaarden.

1.0.2 Onverminderd de algemene gelding ten aanzien van elke Gebruiker, maken deze Gebruiksvoorwaarden krachtens artikel 2.0.3 van de in hoofdstuk 2 van dit document opgenomen contractvoorwaarden, en volgens de modaliteiten zoals in dat artikel vermeld, ook deel uit van de Overeenkomst tussen Yuki en haar Contractanten.

1.1 Gebruiksregels

1.1.1Het is de Gebruiker niet toegestaan de Yuki Diensten te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen of deze Gebruiksvoorwaarden.. 

1.1.2 De Gebruiker is verplicht om bij het gebruik van het Yuki Platform en het Yuki Domein, de benodigde zorgvuldigheid in acht te nemen en deze uitsluitend te gebruiken voor doeleinden waarvoor deze zijn bestemd. Het is de Gebruiker niet toegestaan om documenten, afbeeldingen, videofilms en/of gegevensbestanden die niets met het voeren van de betrokken  Administratie te maken hebben, op te slaan of te verwerken met behulp van de Yuki Diensten.

1.1.3 Yuki behoudt zich het recht voor om door middel van steekproeven de inhoud van verwerkte documenten en gegevensbestanden te controleren op onrechtmatigheden en zal niet geoorloofde bestanden per direct verwijderen uit een Yuki Domein.

1.1.4 De Gebruiker zal steeds de nodige aandacht en voorzichtigheid aan de dag leggen ten aanzien van mogelijk schadelijke of wederrechtelijke Data. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de Data die hij aanlevert of invoert, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Gebruiker vrijwaart Yuki voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de invoer van schadelijke en/of wederrechtelijke Data.

1.1.5 Elke Gebruiker is verplicht de hem toebedeelde of door hem aangemaakte gebruikersnamen en wachtwoorden voor toegang tot het Yuki Platform geheim te houden. Yuki is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de gebruikersnamen en wachtwoorden door de Gebruiker. Yuki mag er vanuit gaan dat de Gebruikers die zich aanmelden met de gebruikersnaam en het wachtwoord ook daadwerkelijk de initieel beoogde geautoriseerde gebruikers zijn. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden, dient Yuki daarvan direct schriftelijk en/of telefonisch op de hoogte 2te worden gesteld.

1.1.6 Yuki is uitdrukkelijk gerechtigd bij (het vermoeden van) overtreding van het bepaalde in dit artikel dan wel bij niet-acceptatie van de in dit hoofdstuk opgenomen gebruiksvoorwaarden door de Gebruiker, de registratie en/of de toegang van de Gebruiker tot het Yuki Platform of het Yuki Domein tijdelijk of permanent te blokkeren.

1.2 Intellectuele eigendomsrechten

1.2.1 Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Yuki, de Yuki Software en Yuki Diensten en de daarop betrekking hebbende informatie komen exclusief toe aan Yuki. Alle soortgelijke rechten ter bescherming van (informatie met betrekking tot) Yuki, de Yuki Software en de Yuki Diensten komen eveneens exclusief aan Yuki toe. Geen enkele bepaling kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of gedeeltelijke overdracht van die rechten aan een Gebruiker of Contractant.

1.2.2 Het is een Gebruiker niet toegestaan een aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van Yuki te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. Het is een Gebruiker evenmin toegestaan enig merk, ontwerp of domeinnaam van Yuki, Yuki of een daarmee overeenstemmende naam of teken te gebruiken of te registeren (waar ook ter wereld).

1.2.3 In het geval de intellectuele eigendomsrechten op (een deel van) de Yuki Diensten toekomen aan licentiegevers van Yuki, zullen mogelijk de licentiebepalingen- en voorwaarden van deze derden moeten geaccepteerd worden teneinde (alle functies van) de Yuki Diensten te kunnen gebruiken. Indien Gebruiker dat per sé niet wil, komt hem ter zake geen enkele aanspraak jegens Yuki toe.

1.3 Geheimhouding

1.3.1 De Gebruiker zal de informatie waarvan die kennis krijgt in het kader van het gebruik van het Yuki Platform niet openbaar maken of gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de betrokken informatie binnen het Yuki Platform is opgenomen.

1.3.2. De Gebruiker neemt alle redelijke voorzorgsmaatregelen teneinde voormelde geheimhoudingsverplichtingen na te komen.

1.3.3. De geheimhoudingsverplichtingen uit dit artikel gelden niet voor zover de betrokken informatie openbaar dient te worden gemaakt krachtens de wet, een verordening of een gerechtelijk bevel of besluit van een overheidsautoriteit, op voorwaarde dat de ontvangende Gebruiker zich tot het uiterste inspant om de omvang van die openbaarmaking te beperken en de betrokken partij tevoren in kennis stelt van een zodanige voorgenomen openbaarmaking.

1.4 Persoonsgegevens

1.4.1 Rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten alsmede met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende inbreuk risico's, neemt Yuki passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die worden verwerkt in en via het Yuki Platform en Yuki Domein te beveiligen en beveiligd te houden.

1.4.2 Yuki besteedt de hosting van haar platform uit aan een professionele hosting provider. De persoonsgegevens die in de platform omgeving van Yuki bij deze provider terechtkomen, worden opgeslagen in een databank die onder beheer staat van die derde partij.

1.4.3 Yuki is gerechtigd om derde partijen c.q. sub-verwerkers in te schakelen in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen en het voeren van haar activiteit, waaronder de verwerking van persoonsgegevens. Yuki is zelf verantwoordelijk voor de sub-verwerkers die zij inschakelt en zal hen soortgelijke voorwaarden, verplichtingen en verantwoordelijkheden opleggen als die gelden voor Yuki.

1.4.4 Yuki verwijst voor de verdere modaliteiten van de verwerking van persoonsgegevens naar haar privacyverklaring die voor Nederland consulteerbaar is op https://www.yuki.nl/nl/privacy/ en voor België op https://yuki.be/privacy-policy/.

1.5 Toepasselijk recht

Voor vanuit België opererende Gebruikers is op deze Gebruiksvoorwaarden bij uitsluiting Belgisch recht van toepassing. Voor vanuit Nederland opererende Gebruikers is op deze Gebruiksvoorwaarden bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

Hoofdstuk 2: Contractvoorwaarden

2.0 Werkingssfeer

2.0.1 Deze Contractvoorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden maken onderdeel uit van iedere Overeenkomst die door Yuki is aangegaan en zijn van toepassing op iedere opdracht die Yuki aanvaardt of uitvoert. Indien een Eindgebruiker via een Partner gebruik maakt van de Yuki Diensten, dan zal de Partner ervoor zorgdragen dat deze voorwaarden onderdeel van de overeenkomst van de Partner met de Eindgebruiker zullen uitmaken dan wel ervoor zorgdragen dat de daaruit voortvloeiende verbintenissen met betrekking tot het gebruik van de Yuki Diensten ook op de Eindgebruiker van toepassing zullen zijn.

2.0.2 Yuki is gerechtigd de contractvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaand overleg met de Contractant. Yuki zal de Contractant tenminste twee (2) maanden voor de inwerkingtreding informeren over de voorgenomen wijzigingen. Indien de Contractant niet binnen een maand na ontvangst van de mededeling van de voorgenomen wijziging schriftelijk uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen deze wijzigingen, dan wordt de Contractant geacht te hebben ingestemd met de wijzigingen. 

2.0.3 De toepasselijkheid van inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Contractant worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij die door Yuki uitdrukkelijk zijn aanvaard.

2.1 Aanbieding en Overeenkomst

2.1.1 Aanbiedingen of prijsopgaven op de Website of in een offerte van Yuki zijn vrijblijvend en herroepbaar en dienen te worden beschouwd als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. 

2.1.2 Eventueel na de plaatsing en acceptatie van de opdracht gedane toezeggingen en/of gemaakte of gewijzigde afspraken ten aanzien van de samenwerking, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn vastgelegd.

2.1.3 Het staat Yuki vrij om zonder opgave van redenen en op ieder moment een  (potentiële) Contractant niet te accepteren en/of de door de Contractant geplaatste opdracht(en) niet te aanvaarden. Yuki zal de Contractant daarvan alsdan onverwijld in kennis stellen.

2.1.4 De Overeenkomst komt slechts tot stand door (i) aanvaarding door Yuki van een inschrijving of opdracht van de Contractant of (ii) door het sluiten van een Overeenkomst door Partijen.

2.2 Prijzen

2.2.1 Alle door Yuki gehanteerde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen van overheidswege die voor rekening van de Contractant komen. 

2.3 Betaling

2.3.1 Tenzij schriftelijk expliciet anders overeengekomen, geschieden alle betalingen door middel van een maandelijkse incasso, waarvoor de betrokken Contractant verplicht is Yuki te machtigen. Voor de Afnemer en Eindgebruiker geldt dat machtiging plaatsvindt door middel van het accepteren van de Gebruiks- en Contractvoorwaarden bij het geven van de opdracht tot het verlenen van de Yuki Diensten. Voor de Partner geldt dat de machtiging door of middels de Overeenkomst plaatsvindt, tenzij daarin expliciet een andere betalingsregeling is vastgelegd.

2.3.2 Facturering vindt voor het eerst plaats in de kalendermaand waarin een nieuwe Administratie formeel is geregistreerd in een Yuki Domein. In de eerste maand wordt gefactureerd naar rato voor het deel van de maand dat de nieuwe Administratie is geregistreerd. Ná het opstarten van een Administratie vindt facturering steeds plaats in de laatste week van een kalendermaand.

2.3.3 Indien de Contractant de machtiging voor maandelijkse incasso zonder gegronde reden intrekt of indien de automatische incasso om andere niet aan Yuki toe te rekenen redenen niet uitgevoerd kan worden, behoudt Yuki zich het recht voor om dertig dagen nadat de vordering opeisbaar is geworden de toegang tot het Yuki Domein te blokkeren.

2.3.4 Als de Contractant zijn betalingsverplichtingen jegens Yuki niet of niet op tijd nakomt, is hij in verzuim na schriftelijke ingebrekestelling door Yuki. Opdrachtgever is dan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand waarop betaling is uitgebleven. Indien de Contractant na het verstrijken van de in de schriftelijke ingebrekestelling genoemde termijn zijn betalingsverplichtingen alsnog niet volledig nakomt, heeft Yuki het recht om, na zorgvuldige belangenafweging en schriftelijke aankondiging, de verdere levering van de Yuki Diensten, geheel dan wel gedeeltelijk, op te schorten totdat de Contractant volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

2.3.5 Alle kosten die Yuki zowel in als buiten rechte maakt, inclusief advocaatkosten, doordat de Contractant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, zijn volledig voor rekening van de Contractant. De door Yuki gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom van de vordering.

2.3.6 Yuki is gerechtigd de met de Contractant overeengekomen vergoedingen jaarlijks te verhogen, waarbij deze verhoging ten minste twee maanden voor de inwerkingtreding van de verhoging medegedeeld wordt via het Yuki Platform of op een andere wijze en de Contractant zich door de acceptatie van deze voorwaarden uitdrukkelijk akkoord verklaart met de verhogingen indien:

2.3.6.1 deze voor vanuit België opererende Contractanten (maximaal) een verhoging inhouden van 10% ten opzichte van de prijs die het jaar voordien werd gehanteerd.

2.3.6.2 deze voor vanuit Nederland opererende Contractanten indien deze (maximaal) gelijke tred houden met het Consumenten Prijsindexcijfer (CBS: 2015=100).

Indien de prijsverhoging hoger is dan bedoeld onder 2.3.6.1 respectievelijk 2.3.6.2 is de Contractant gerechtigd binnen één maand na schriftelijke kennisgeving van de aanpassing de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de nieuwe prijzen en/of tarieven in werking zouden treden.

2.4 Duur en einde samenwerking

2.4.1 De Overeenkomst met een Partner wordt aangegaan voor de daarin afgesproken duur. Opzegging van de samenwerking door de Partner dient plaats te vinden op de wijze zoals vastgelegd in de Overeenkomst met de Partner.

2.4.2 De Overeenkomst met een Afnemer of Eindgebruiker wordt per maand verlengd. Opzegging van die Overeenkomst door de Afnemer of Eindgebruiker dient vanuit het Yuki Platform plaats te vinden. Opzegging per telefoon of e-mail is niet toegestaan. De opzegging wordt geëffectueerd aan het einde van de maand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden.

2.4.3 Het gebruik dat de Eindgebruiker maakt van de Yuki Diensten zal eindigen op het moment dat de Overeenkomst en samenwerking tussen Yuki en de Partner wordt beëindigd, of op het moment dat de samenwerking tussen de Partner en de Eindgebruiker wordt beëindigd, tenzij de Eindgebruiker (tijdig) overstapt naar een andere partner van Yuki en deze de Eindgebruiker opneemt in zijn kantooromgeving op het Yuki Platform, of in geval een Eindgebruiker, op diens initiatief, zijn boekhoudkundige taken volledig internaliseert en, eveneens op diens initiatief, een akkoord bereikt met Yuki over een rechtstreekse contractuele relatie voor ondernemingen die instaan voor hun eigen boekhouding. 

De in dit artikel bedoelde beëindiging van het gebruik van de Yuki Diensten door de Eindgebruiker geldt zowel voor de Yuki Diensten die de Eindgebruiker via de Partner afneemt als voor de Yuki Diensten die de Eindgebruiker rechtstreeks van Yuki afneemt.

De in dit artikel bedoelde beëindiging van het gebruik van de Yuki Diensten door de Eindgebruiker geldt zowel voor de Yuki Diensten die de Eindgebruiker via de Partner afneemt als voor de Yuki Diensten die de Eindgebruiker rechtstreeks van Yuki afneemt.

2.4.4 Tenzij expliciet anders is overeengekomen, is Yuki gerechtigd de Overeenkomst c.q. de samenwerking met een Contractant zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst door een schriftelijke verklaring met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Contractant de Overeenkomst of zijn verplichtingen uit hoofde van deze contractvoorwaarden niet nakomt dan wel indien Yuki uit de omstandigheden mag afleiden dat de Contractant niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

2.4.5 De Overeenkomst eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang indien de Contractant (a) het voordeel van de gerechtelijke reorganisatie (BE) of surséance van betaling (NL) wordt verleend (b) of failliet wordt verklaard dan wel een verzoek daartoe is ingediend.

2.4.6 In het geval de Contractant op het moment van de beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst als bedoeld in dit artikel al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verkregen, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking. Bedragen die Yuki vóór de beëindiging of ontbinding heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband met hetgeen Yuki al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, zijn en blijven verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging of ontbinding direct opeisbaar, voor zover deze nog niet door de Contractant zijn voldaan.

2.4.7 Yuki is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding ten gevolge van een beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst en/of de samenwerking tussen Yuki en de Contractant en sluit iedere aansprakelijkheid dienaangaande uit.

2.5 Yuki Platform en Data

2.5.1 Yuki legt voor de Partner een kantooromgeving aan op het Yuki Platform, waarin door de Partner domeinen ter beschikking kunnen worden gesteld aan de Eindgebruikers. Yuki legt voor de Afnemer op het Yuki Platform een digitaal archief aan en stelt een domein ter beschikking. De bedoelde kantooromgeving en het bedoelde domein is te benaderen via https://www.yukiworks.nl of https://www.yukiworks.be.

2.5.2 Yuki hanteert verschillende bundels met een oplopend aantal en verscheidenheid aan functionaliteiten, features en diensten. De keuze die een Contractant voor een bepaalde bundel maakt, zal gelden vanaf het moment dat de keuze wordt gemaakt, zodat de Contractant direct gebruik kunnen maken van de bij die bundel behorende functionaliteiten, features en diensten. De keuze voor een bepaald pakket dient vanuit het Yuki Platform te worden gemaakt. De keuze voor een bundel met minder functionaliteiten, features en diensten dan waarvan de Contractant eerder gebruik maakte, zal slechts ingaan met ingang van de kalendermaand volgend op de maand waarin die keuze is gemaakt.

2.5.3 Indien en voorzover er een ander dienstmodel voor een Contractant van toepassing is dan de in het vorige artikellid bedoelde bundel model, zal de voor dat dienstmodel overeengekomen regeling (blijven) gelden tot het moment van beëindiging door opzegging of anderszins.

2.5.4 Rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten alsmede met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende inbreuk risico's, neemt Yuki passende technische en organisatorische maatregelen om de Data die worden verwerkt in en via de Yuki Platform en het Yuki Domein ten behoeve van de Contractant te beveiligen en beveiligd te houden.

2.5.5 Yuki heeft met voornoemde provider de infrastructuur zo ingericht dat op jaarbasis een uptime van 99,5% gerealiseerd kan worden. Yuki is niet aansprakelijk voor het geval dat de uptime lager uitvalt.

2.5.6 Indien er service levels van toepassing zijn op de Yuki Diensten dan zullen deze worden opgenomen in een ‘service level’ document. Deze service levels zijn indicatief en dienen te worden beschouwd als inspanningsverplichtingen, tenzij Partijen expliciet anders overeengekomen zijn.

2.5.7 Yuki laat (de invoer van) de Data die door de Contractant op het Yuki Platform of in het Yuki Domein zijn ingevoerd dubbel opslaan op gescheiden locaties zodat die gegevens zo goed als mogelijk worden geborgd.

2.5.8 Yuki zorgt er daarnaast voor dat er back-ups worden gemaakt van de Data van de Contractant. De volgende back-ups worden gemaakt: (a) elk uur een incrementele back-up; (b) elke nacht een totale back-up; (c) elke maand een historische back-up. Het terugzetten van individuele back-ups behoort niet tot de standaard dienstverlening van Yuki en kan enkel tegen een extra vergoeding worden uitgevoerd.

2.5.9 De Contractant blijft rechthebbende van zijn via het Yuki Platform en in het Yuki Domein opgeslagen, bewerkte, verwerkte of anderszins ingevoerde Data. De Contractant bepaalt zelf en is verantwoordelijk voor de keuze welke Data in het Yuki Domein worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd, zonder dat dit enige verplichting van Yuki met zich meebrengt.

2.5.10 De Contractant heeft, met inachtneming van de uptime als bedoeld in artikel 2.5.5, toegang tot de ingevoerde Data en de daarop gebaseerde boekhouding gedurende de duur van de Overeenkomst. De door de Contractant aangeleverde Data alsmede de inhoud van de boekhouding kan via verschillende exportfuncties worden opgevraagd en op een eigen opslagmedium worden opgeslagen. Deze data kunnen met algemeen beschikbare software geraadpleegd worden.

Na beëindiging van de Overeenkomst worden de Data nog gedurende een periode van zes maanden bewaard door Yuki, gedurende welke periode Yuki de Data eventueel op verzoek van de Contractant en tegen een daartoe overeen te komen vergoeding alsnog terug beschikbaar kan stellen om de Data over te zetten of op te slaan op een ander opslagmedium of in een ander domein. De Contractant heeft in dergelijk geval geen recht op ander gebruik van de Yuki Diensten (zoals het voeren van een boekhouding). Na afloop van deze periode van 6 maanden worden alle data definitief gewist.

2.5.11 De Contractant dient zelf zorg te dragen voor een adequate naleving van toepasselijke wettelijke bewaartermijnen ten aanzien van de gebruikte of ingevoerde gegevens. Op Yuki rust geen wettelijke bewaarverplichting voor de door Contractant ingevoerde Data of voor de voor of namens Afnemer of Eindgebruiker ingevoerde gegevens.

2.5.12 Yuki zal Data, waaronder persoonsgegevens, uitsluitend verwerken in overeenstemming met de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst. Onder deze verplichtingen verstaat Yuki onder meer: het leveren van de Yuki Diensten, het leveren van (geaggregeerde en geanonimiseerde) analyses aan de Contractant, het doen van statistisch onderzoek, gebruik van de Data voor facturatie, productverbetering van de Yuki Diensten, het delen van Data met aan Yuki geaffilieerde partijen indien noodzakelijk voor de werking van de Yuki Diensten.

2.6 Yuki Diensten

2.6.1 Yuki voert alle Yuki Diensten uit op basis van een inspanningsverbintenis.

2.6.2 Alle door Yuki genoemde of overeengekomen (prestatie- of leverings-) termijnen zijn geen termijnen die als fataal (NL) of als dwingend (BE) kunnen worden aangemerkt. Yuki spant zich er echter naar behoren voor in dergelijke termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.

2.6.3 Yuki heeft het recht de Yuki Software en/of het Yuki Platform periodiek aan te passen om de functionaliteit te veranderen en/of verbeteren alsmede om fouten te herstellen. Yuki zal zich inspannen om eventuele fouten in de Yuki Software en/of het Yuki Platform op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle fouten worden hersteld. Indien een aanpassing leidt tot een wijziging in de functionaliteit, zal Yuki de Contractant daarvan zonder onredelijk uitstel en indien redelijkerwijze mogelijk vóór de wijziging, op de hoogte brengen. Omdat de Yuki Software en het Yuki Platform aan meerdere partijen in gebruik wordt gegeven, is het niet mogelijk om alleen voor een specifieke Contractant van een bepaalde aanpassing af te zien. 

2.6.4 Het is Yuki toegestaan voor intern gebruik een kopie van de omgeving van de Contractant te gebruiken in een test- of acceptatieomgeving om de juiste werking van de omgeving te monitoren of te toetsen aan de juiste werking van een nieuwere versie van de Yuki Software en/of het Yuki Platform.

2.6.5 Vragen van Contractanten met betrekking tot (het gebruik van) het Yuki Platform of de Yuki Diensten kunnen rechtstreeks aan Yuki voorgelegd worden door elke medewerker of aangestelde van een Eindgebruiker die bij Yuki geregistreerd is. Medewerkers van Partners – die geen training hebben gevolgd -  dienen hun vragen eerst voor te leggen aan de Portaalbeheerder (van de betrokken Partner). Yuki streeft ernaar vragen adequaat te beantwoorden maar Yuki kan niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van antwoorden. Vragen over de wijze van boeken of de interne boekingsregels binnen de organisatie van enige Contractant worden niet in behandeling genomen.

2.6.6 In het geval overeengekomen is dat de Yuki Services door een bepaald persoon zullen worden verleend, is Yuki steeds gerechtigd deze persoon te vervangen door één of meer andere, gelijk gekwalificeerde personen.

2.6.7 Yuki mag de Eindgebruikers benaderen voor bestaande, nieuwe en extra functionaliteit en diensten en alles wat daarmee verband houdt, zonder daarbij af te doen aan de klantrelatie die de Partner met de Eindgebruiker heeft.

2.7 E-Learning Faciliteit

2.7.1 Onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling door de Contractant van de voor de E-Learning Faciliteit geldende vergoeding, verleent Yuki de Contractant het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht de E-Learning Faciliteit en de daarin opgenomen content voor een beperkte duur te gebruiken in overeenstemming met het bepaalde in de Overeenkomst. Onverminderd het overigens in de Overeenkomst bepaalde, omvat het gebruiksrecht van de Contractant uitsluitend het recht om, conform de instructies en specificaties van Yuki:

2.7.1.1 op afstand toegang te krijgen tot de E-Learning Faciliteit en de daarin opgenomen content;

2.7.1.2 de content uit de E-Learning Faciliteit in beeld te brengen, te raadplegen en te laten functioneren;

2.7.1.3 niet-substantiële gedeelten van de content uit de E-Learning Faciliteit op te slaan of te printen;

2.7.1.4 bij wijze van citaat (met inachtneming van de toepasselijke wettelijke voorwaarden) content over te nemen uit de E-Learning Faciliteit in documenten die in het kader van de normale bedrijfsvoering van (Eind) Gebruiker worden gemaakt, gebruikt of verzonden.

2.7.2 Yuki garandeert niet dat de E-Learning Faciliteit vrij is van gebreken en zonder onderbrekingen zal werken. Yuki geeft dienaangaande ook geen garanties omtrent geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaald gebruik.

2.7.3 Tenzij anders overeengekomen, kan Yuki de E-Learning Faciliteit of één of meer onderdelen daarvan tijdelijk offline houden en/of het gebruik daarvan beperken in het geval dit naar het oordeel van Yuki noodzakelijk is, bijvoorbeeld ten behoeve van preventief onderhoud of het aanbrengen van correcties of aanpassingen. Yuki deelt de Contractant zo spoedig mogelijk het tijdelijk niet-beschikbaar zijn of het beperkte gebruik van de E-Learning Faciliteit mee indien dat redelijkerwijs van wezenlijke invloed zal zijn op de bedrijfsvoering van de Contractant. In gevallen waarin met onmiddellijke ingang de E-Learning Faciliteit offline moet worden gehaald of het gebruik van de E-Learning Faciliteit moet worden beperkt, bericht Yuki de Contractant zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is.

2.7.4 Yuki is te allen tijde gerechtigd tot wijziging, vermindering en/of verwijdering van de omvang, inhoud en/of functionaliteiten van een E-Learning Faciliteit. Indien sprake is van een substantiële wijziging, zal Yuki de Contractant over die wijziging vooraf berichten. Indien de wijziging daartoe aanleiding geeft, zal Yuki met de Contractant in overleg treden over een mogelijke verlaging van de voor de E-Learning Faciliteit overeengekomen vergoeding.

2.7.5 De E-Learning Faciliteit mag door de Contractant uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering en uitsluitend door het aantal medewerkers als overeengekomen. De Contractant zal de E-Learning Faciliteit niet aan derden beschikbaar stellen. De Contractant is slechts gerechtigd de door Yuki toegekende inloggegevens te verstrekken aan haar eigen medewerkers die de inloggegevens nodig hebben om de betreffende E-Learning Faciliteit te volgen. De Contractant is slechts gerechtigd één set inloggegevens per medewerker te verstrekken. Op eerste verzoek van Yuki dient de Contractant Yuki op de hoogte te stellen van de identiteit van de in dit artikellid bedoelde medewerkers.

2.7.6 De Contractant is verantwoordelijk voor het geheimhouden van inloggegevens. Zodra de Contractant weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn geraakt, dient deze Yuki daarvan onverwijld in kennis te stellen; zulks onverminderd de eigen verantwoordelijkheid van de Contractant om onmiddellijk en doelmatig actie te ondernemen (bijvoorbeeld door haar inloggegevens te wijzigen). De Contractant is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van (content van) de E-Learning Faciliteit door derden via de inloggegevens van de Contractant. De Contractant stelt Yuki schadeloos voor alle schade en kosten voortvloeiend uit en/of verband houdend met het gebruik van (content van) de E-Learning Faciliteit door derden via diens inloggegevens.

2.7.7 Behalve voor zover toegestaan op grond van dwingend recht mag de Contractant de E-Learning Faciliteit niet wijzigen, vertalen, reproduceren, decompileren, reverse engineeren, samenvoegen met andere werken of daaruit afgeleide werken creëren.

2.7.8 De Contractant staat ervoor in dat zij en haar medewerkers die met de aan de Contractant verstrekte inloggegevens van de E-Learning Faciliteit gebruik maken, geen materiaal opslaan, distribueren of verzenden dat gekwalificeerd kan worden als een virus; waarbij Yuki zich het recht voorbehoudt om in zodanig geval zonder enige aansprakelijkheid voor schade daaromtrent de E-Learning Faciliteit geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten.

2.7.9 De Contractant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik van de E-Learning Faciliteit door haar medewerkers en staat ervoor in dat medewerkers de bepalingen van de Overeenkomst zullen naleven.

2.7.10 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, zullen door de Contractant aan Yuki reeds gedane betalingen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst voor een E-Learning Faciliteit.

2.7.11 Voor zover het aanvaarden met deze Gebruiks- en Contractvoorwaarden door de Contractant nog niet in een eerder stadium is gebleken, houdt het (doen) gebruiken van de inloggegevens door (medewerkers van) de Contractant automatisch een aanvaarding en toepassing van deze voorwaarden door de Contractant in.

2.7.12 In het geval de E-Learning Faciliteit in fasen wordt verleend, is Yuki gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden ten behoeve van een fase uit te stellen totdat de resultaten van de voorgaande fase schriftelijk zijn goedgekeurd.

2.7.13 Het is de Contractant toegestaan om content te plaatsen in de omgeving van de E-Learning Faciliteit. Alle (intellectuele) eigendomsrechten op de content die door de Contractant is geplaatst in deze omgeving, berusten uitsluitend bij de Contractant of haar licentiegevers. Yuki verkrijgt geen gebruiksrechten op deze content en is niet gerechtigd aanpassingen te doen in deze content. Yuki is niet aansprakelijk voor de toegevoegde content.

2.8 Diensten en Integraties van Derden

2.8.1 Naast de Yuki Diensten kan de Contractant een overeenkomst sluiten met door Yuki goedgekeurde derde partijen teneinde integraties / data-uitwisselingen aan te gaan en/of diensten af te nemen. In een dergelijk geval zijn de bepalingen van dit artikel van toepassing.

2.8.2 Met de Yuki Software is het onder andere mogelijk om een account te openen via Swan en geld direct op het Swan-account te storten vanaf de aangewezen hoofdbankrekening van de Contractant. De Contractant kan de virtuele kaarten die door Swan zijn uitgegeven gebruiken voor de betaling van facturen binnen de Yuki Software. Swan is een vereenvoudigde naamloze vennootschap (SAS) geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Bobigny onder nummer 853 827 103, met een kapitaal van 16.999,66 euro, btw-nummer FR90853827103 en met statutaire zetel op 95 Avenue du Président Wilson, 93100 Montreuil, FRANKRIJK. Swan biedt betalingsdiensten aan onder Frans recht, goedgekeurd door de Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) (4 Place de Budapest CS 92459, 75436 Parijs). Swan is bij de ACPR geregistreerd onder nummer 17328 en voldoet aan alle wettelijke verplichtingen die gelden voor instellingen die voldoen aan de criteria van artikel L. 314-1 van het Wetboek van Monetair en Financieel Recht (2°, 3° en 5°).

2.8.3 De Contractant zal overeenkomsten genoemd in artikel 2.8.1 direct aangaan met betreffende derden, waarbij Yuki (in haar hoedanigheid van leverancier van de Yuki Diensten) in geen enkele vorm een betrokken partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Dergelijke partijen zijn geen onderaannemers en/of sub-verwerkers van Yuki en Yuki is in geen enkele vorm aansprakelijk voor het handelen van deze partijen. Ten aanzien van Swan zal de Contractant rechtstreeks een overeenkomst aangaan met Swan, waarbij de algemene voorwaarden van Swan van toepassing zullen zijn.

2.8.4 Indien de Contractant kiest om de omgeving van de Yuki Software (direct) te verbinden / integreren met een goedgekeurde derde partij, al dan niet gebruikmakend van een of meerdere koppelingen van Yuki, verleent de Contractant hierbij toestemming aan Yuki voor het uitwisselen van data tussen Yuki en betreffende partij voor zover dat door deze partij als benodigd is aangemerkt voor de diensten. Hieronder kan mede worden verstaan de uitwisseling van persoonsgegevens en het opslaan van toegangs- of identificatiecodes / tokens ten behoeve van het bewerkstelligen van deze data-uitwisseling / integratie. 

2.8.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is de Contractant verantwoordelijk voor het correct (laten) inrichten en tot stand brengen van integraties en/of data-uitwisselingen (inclusief autorisaties), al dan niet gebruikmakend van een of meerdere koppelingen van Yuki, tussen de Yuki Software en de goedgekeurde derde partij(en) die door de Contractant zijn gekozen. Yuki is nimmer verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het (correct) functioneren van software van de Contractant en / of derden die middels de koppelingen van Yuki met de Yuki Software communiceren.

2.8.6 Indien door de Contractant gebruik wordt gemaakt van een of meerdere koppelingen die door Yuki ter beschikking worden gesteld, wordt aan de Contractant voor de duur van de Overeenkomst een niet overdraagbaar, niet-exclusief en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht verleend om de koppeling te gebruiken binnen de eigen organisatie voor uitsluitend interne doeleinden. Yuki behoudt zich het recht voor om voor het gebruik van de koppelingen door de Contractant en/of derden partij(en), aanvullende kosten in rekening te brengen. De Contractant erkent en aanvaardt dat Leverancier geen controle heeft over de integraties en dat de integraties op elk moment, om welke reden dan ook, opgeschort of stopgezet kunnen worden, zonder dat Yuki verplicht is tot betaling van enige schadevergoeding. Yuki zal echter proberen om zo veel als redelijkerwijs mogelijk voorafgaande kennisgeving te geven.

2.8.7 Het is Yuki toegestaan om naar eigen inzicht een aanvraag-beperking (“throttling”) toe te passen op het moment dat het verkeer dat gegenereerd wordt door de Contractant via de koppeling het systeem van Yuki zodanig belast dat hierdoor de performance voor andere gebruikers verslechtert of wordt gehinderd.

2.9 Relatie tussen Partijen inzake bescherming van persoonsgegevens

2.9.1 Deze contractvoorwaarden zullen tevens gelden als verwerkersovereenkomst tussen Partijen zoals bedoeld in artikel 28.3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), tenzij Partijen separaat een verwerkersovereenkomst sluiten of hebben gesloten die in dat geval als zodanig zal fungeren.

2.9.2 Yuki zal de persoonsgegevens die zij ter beschikking gesteld krijgt van de Contractant op generlei wijze anders (doen) gebruiken dan voor de uitvoering van de Overeenkomst zoals onder meer bedoeld in artikel 2.5.12 van de contractvoorwaarden, een en ander behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

2.9.3 Yuki zal de persoonsgegevens die zij ter beschikking gesteld krijgt, slechts verwerken op basis van schriftelijke instructies van de Contractant als verwerkingsverantwoordelijke of hoofdverwerker, waarbij de overeenkomst geldt als schriftelijke instructie tot verwerking binnen het kader van de Yuki Diensten.

2.9.4 Rekening houdend met de stand van de techniek en de uitvoeringskosten alsmede met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende inbreukrisico’s, neemt Yuki passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die worden verwerkt in en via het Yuki Platform en Yuki Domein te beveiligen en beveiligd te houden.

2.9.5 Yuki besteedt de hosting van haar platform uit aan een professionele hosting provider. De persoonsgegevens die in de platformomgeving van Yuki bij deze provider terechtkomen, worden opgeslagen in een databank die onder beheer staat van die derde partij.

2.9.6 De Contractant erkent de mogelijkheden en uitvoeringsmodaliteiten zoals weergegeven in artikel 4 van de in hoofdstuk 1 weergegeven gebruiksvoorwaarden.

2.9.7 De Contractant vrijwaart Yuki voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst tussen Partijen en/of met betrekking tot de via het Yuki Platform en/of Yuki Domein verwerkte persoonsgegevens, die tegen Yuki mochten worden ingesteld wegens een schending van de AVG en/of andere regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

2.9.8 Yuki is gerechtigd om derde partijen c.q. sub-verwerkers in te schakelen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst en daarmee – voor zover van toepassing – voor de verwerking van persoonsgegevens. Yuki is zelf verantwoordelijk voor de sub-verwerkers die zij inschakelt en zal hen soortgelijke voorwaarden, verplichtingen en verantwoordelijkheden opleggen als die gelden voor Yuki ingevolge deze verwerkersovereenkomst.

2.9.9 Yuki zal de Contractant inlichten over beoogde verandering terzake de toevoeging of vervanging van sub-verwerkers, waarbij de Contractant c.q. verwerkingsverantwoordelijke de mogelijkheid wordt geboden tegen deze veranderingen bezwaar te maken.

2.9.10 Yuki helpt om te voldoen aan de plichten van de Contractant als betrokkenen hun privacy-rechten uitoefenen (zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en dataportabiliteit). Yuki zal daarvoor niet meer dan redelijke kosten in rekening brengen.

2.9.11 Yuki helpt mee om te voldoen aan de verplichtingen rond de meldplicht datalekken. Dit betekent dat Yuki datalekken zonder onredelijke vertraging meldt aan de Contractant en meewerkt aan onderzoek en analyse. 

2.9.12 Yuki werkt mee aan audits door de Contractant of een door deze laatste  ingeschakelde derde partij. Yuki stelt alle relevante informatie beschikbaar om te kunnen controleren of Yuki zich houdt aan de in de Overeenkomst genoemde verplichtingen.
Na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst geldt ten aanzien van de opgeslagen persoonsgegevens de regeling zoals omschreven in artikel 2.5.10 van deze contractvoorwaarden.

2.9.13 Ten aanzien van eventuele aansprakelijkheid van Yuki met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens geldt bovendien hetgeen is bepaald in artikel 2.13 van deze contractvoorwaarden.

2.10 Gebruik

2.10.1 De Contractant dient ervoor zorg te dragen dat de Data ordelijk en georganiseerd en op regelmatige basis in het Yuki Platform wordt aangeleverd c.q. ingevoerd. Als leidraad en handleiding kunnen daarvoor de help pagina’s worden geraadpleegd, voor Nederland toegankelijk via de URL  http://www.support.yuki.nl en voor België toegankelijk via de URL  http://www.support.yuki.be. De Partner zorgt ervoor dat de Data van zijn Eindgebruikers op de in dit artikel bedoelde wijze wordt aangeleverd c.q. ingevoerd.

2.10.2 Indien de Contractant gebruik maakt van een door Yuki gecreëerde functionaliteit of voorziening ter controle of bewaking van zijn Administratie, zoals een kwaliteitsdashboard, dan geldt die functionaliteit of voorziening als hulpinstrument waaraan geen rechten door de Contractant kunnen worden ontleend.

2.10.3 De Contractant erkent kennis te hebben genomen van de in hoofdstuk 1 vermelde gebruiksvoorwaarden en erkent dat deze, onverminderd hun gelding jegens de Gebruikers, eveneens kwalificeren als een onderdeel van de contractuele relatie tussen Partijen, waarbij de Contractant erop toeziet, en garandeert, dat zijn aangestelden zich niet gedragen in strijd met deze gebruiksvoorwaarden.

2.10.4 Enkel de Contractant is in relatie tot Yuki verantwoordelijk voor de inhoud en juistheid van de Data die hij aanlevert of invoert, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Contractant is er ook verantwoordelijk voor dat de Data rechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden. Yuki is niet gehouden de juistheid, volledigheid, leesbaarheid en scankwaliteit van de Data en overige documenten en gegevens te controleren. Yuki aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Yuki Diensten opgeslagen, verwerkte en/of uitgewisselde documenten en/of gegevensbestanden, noch voor de gevolgen van het gebruik van door de Contractant aangeleverde of ingevoerde (onjuiste of onvolledige) Data. De Contractant vrijwaart Yuki voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door de Contractant met behulp van de Yuki Diensten opgeslagen, verwerkte en/of uitgewisselde documenten en/of gegevensbestanden onrechtmatig zijn of voor zover een dergelijke aanspraak is gegrond op het gebruik dat door de Contractant van de Yuki Diensten is gemaakt.

2.10.5 De Contractant is gehouden alle gegevens en bescheiden die Yuki overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Yuki Diensten, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. 

2.10.6 De Contractant dient een wijziging van haar adres- en/of betalingsgegevens onverwijld elektronisch of schriftelijk aan Yuki door te geven.

2.10.7 De vanuit België opererende Contractant dient een bankrekening te hebben bij een in België gevestigde of door de FSMA erkende bank. De vanuit Nederland opererende Contractant dient een bankrekening te hebben bij een bij de Nederlandse Vereniging van Banken geregistreerde bank.

2.11 Intellectuele Eigendomsrechten

2.11.1 Yuki vrijwaart de Contractant voor elke schadevergoeding en kosten waartoe de Contractant ingevolge een door een derde ingestelde rechtsvordering wordt veroordeeld in verband met een inbreuk of vermeende inbreuk op geldige octrooien, auteursrechten, merken of andere rechten van derden met betrekking tot de Yuki Diensten. Deze vrijwaring geldt slechts indien Contractant Yuki onmiddellijk schriftelijk van (de aankondiging van) een dergelijke rechtsvordering in kennis stelt en Contractant Yuki toestaat naar eigen inzicht verweer tegen de betreffende vordering te voeren en een schikking te treffen. De vrijwaring geldt voorts slechts indien Contractant daarbij op eerste verzoek van Yuki alle relevante informatie en andere medewerking aan Yuki verstrekt.

2.11.2 De Contractant erkent en aanvaardt dat voor de aansprakelijkheid van Yuki voor een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, zoals bedoeld in dit artikel, hetgeen geldt wat in dit artikel en artikel 2.13 is opgenomen.

2.12 Opschorting

2.12.1 In aanvulling op de rechten van Yuki onder deze Overeenkomst en de wet, mag Yuki de Yuki Diensten met onmiddellijke ingang en zonder enige verplichting tot het vergoeden van schade opschorten, indien:

2.12.1.1 een Yuki Dienst door Contractant aantoonbaar wordt gebruikt op een wijze die in strijd is met de Overeenkomst en/of met de aanwijzingen van Yuki omtrent het gebruik van de dienst, hieronder begrepen elk gebruik door een aangestelde of medewerker van een Contractant in strijd met de Gebruiksvoorwaarden uit hoofdstuk 1 van dit document.

2.12.1.2 een Contractant de Yuki Dienst aantoonbaar misbruikt, hieronder begrepen elk gebruik door een aangestelde van een Contractant in strijd met de gebruiksvoorwaarden uit hoofdstuk 2 van dit document, welk misbruik naar het redelijke oordeel van Yuki een negatief effect heeft op het Yuki Platform of het Yuki Domein, en/of op de uitvoering van de Yuki Diensten ten aanzien van andere gebruikers;

2.12.1.3 het gebruik door de Contractant aantoonbaar strijdig is met het toepasselijk recht of inbreuk maakt op de rechten van een derde partij.

2.13 Aansprakelijkheid

2.13.1 Behoudens in het geval van opzet of grove schuld is Yuki slechts aansprakelijk voor schade als omschreven in de volgende leden van dit artikel.

2.13.2 Elke aansprakelijkheid van Yuki, daaronder uitdrukkelijk begrepen iedere toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, een geschonden  garantieverplichting, een met de klant overeengekomen vrijwaring of een onrechtmatige daad van Yuki, is per kalenderjaar beperkt tot het bedrag dat de Contractant aan Yuki verschuldigd is geweest in de twaalf maanden direct voorafgaande aan de schadetoebrengende gebeurtenis. Een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één schadetoebrengende gebeurtenis.

2.13.3 Yuki is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van aanspraken van klanten van de Contractant, verminking/beschadiging of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door de Contractant aan Yuki voorgeschreven materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door de Contractant ingeschakelde of voorgeschreven toeleveranciers, reputatieschade of andere indirecte schade of gevolgschade, ongeacht de aard van de handeling (contractbreuk, onrechtmatige daad) en ongeacht of Yuki in kennis is gesteld van de kans op het ontstaan van die schade.

2.13.4 Yuki is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door de Contractant die verband houdt met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet juist of het tijdelijk niet volledig beschikbaar zijn van de Yuki Diensten.

2.13.5 Yuki is niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard ook geleden door de Contractant die verband houdt met het (niet) functioneren van apparatuur, infrastructuren of internetverbindingen van de Contractant of van derden alsmede van Yuki.

2.13.6 De Contractant erkent en aanvaardt dat de Yuki Software en het Yuki Platform niet 100% beveiligd kunnen zijn en nooit perfect of 100% vrij van onvolkomenheden kunnen zijn alsmede dat niet alle onvolkomenheden kunnen worden hersteld.

2.13.7 De Contractant vrijwaart Yuki voor vorderingen of aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst en/of deze contract- en/of gebruikersvoorwaarden, dan wel uitvoering daarvan door Yuki, tenzij de Contractant deze aanspraken jegens Yuki met inachtneming van het in dit artikel bepaalde geldend zou kunnen maken indien de Contractant de schade zelf zou hebben geleden.

2.13.8 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval indien de Contractant heeft verzuimd maatregelen te nemen om (a) de schade te beperken onmiddellijk nadat deze zich heeft voorgedaan; (b) te voorkomen dat (andere of bijkomende) schade ontstaat; of (c) om Yuki zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is van de schade in kennis te stellen en haar van alle relevante informatie te voorzien.

2.14 Uitsluiting

2.14.1 Geen andere of nadere verbintenissen (zoals garanties, toezeggingen, voorwaarden) zijn van kracht tussen Partijen dan de in de Overeenkomst en deze contractvoorwaarden zijn vastgelegd. Yuki wijst dergelijke – niet expliciet of impliciet overeengekomen - garanties, toezeggingen of voorwaarden af, ongeacht of deze wel of niet uit de wet voortvloeien.

2.15 Overmacht

2.15.1 Zowel de Contractant als Yuki zijn niet gehouden tot nakoming van een verplichting uit de Overeenkomst, met uitzondering van een verplichting tot betaling, indien nakoming wordt belemmerd door overmacht. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan: militair optreden, overheidsoptreden, weersomstandigheden, een pandemie, een epidemie, uitvallen van of storingen in telecommunicatie- en internetverbindingen, vertraging of tekortkoming in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers van Yuki en stakingen.

2.15.2 Indien de overmachtssituatie langer dan zestig dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te beëindigen. Wat reeds als gevolg van de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar verder iets verschuldigd zullen zijn.

2.15.3 Indien Yuki bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of ten gevolge van de overmacht slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd de reeds geleverde prestatie c.q. het leverbare deel van de prestatie afzonderlijk in rekening te brengen en is de Contractant gehouden deze vergoeding te voldoen.

2.16 Overige bepalingen

2.16.1 Yuki kan haar rechten of plichten uit hoofde van de Overeenkomst of deze contractvoorwaarden overdragen of uitbesteden aan een geaffilieerde onderneming of aan een andere daartoe door haar ingeschakelde derde.

2.16.2 Iedere kennisgeving of andere mededeling in verband met deze contractvoorwaarden en/of met betrekking tot de (uitvoering van de) overeenkomst dient schriftelijk te gebeuren.

2.16.3 In deze contractvoorwaarden wordt onder ‘schriftelijk’ verstaan, voorzover rechtens toegestaan: zowel een communicatie via de daartoe bestemde mogelijkheden van het Yuki Platform (waaronder in het geval van Yuki ook pop-up berichten), per e-mail aan het adres dat partijen in het kader van het aangaan van hun contractuele relatie hebben verstrekt, of op papier, gericht aan het adres van de Contractant respectievelijk het adres van Yuki. Een mededeling per aangetekend schrijven is enkel vereist indien een specifieke bepaling dit zo voorziet.

2.16.4 Indien enige bepaling uit deze contractvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is, wordt deze geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. De Contractant en Yuki zullen in een dergelijk geval in overleg treden om de betreffende bepaling te vervangen door een bepaling van gelijke strekking welke niet geheel of gedeeltelijk nietig, vernietigbaar of in strijd met de wet is. De overige bepalingen van deze contractvoorwaarden blijven onverminderd van kracht.

2.16.5 Vertraging of verzuim van de zijde van Yuki met betrekking tot het jegens de Contractant geldend maken van enig recht dat Yuki op grond van deze contractvoorwaarden heeft, houdt geen afstand van dat recht in. Indien Yuki afstand doet van een recht dat hij op grond van deze contractvoorwaarden heeft, houdt dit niet in dat Yuki ook in een volgend geval afstand van dat recht of van andere rechten doet of moet doen.

2.16.6 De Contractant stemt erin toe dat Yuki de naam van de Contractant gebruikt in marketingmateriaal, eventuele persberichten en op de Website, teneinde te vermelden dat de Contractant een klant is van Yuki.

2.16.7 In het geval dat een vertaling van de Yuki Gebruikerstekst van deze Gebruiks- en Contractsvoorwaarden (Engels, Frans) conflicteert met de Nederlandse originele versie danwel in geval er verschil in interpretatie tussen de Nederlandse en Engelse of Franse tekst is ontstaan, zal de Nederlandse tekst bepalend zijn en de uitkomst bepalen.

2.17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Voor vanuit België opererende Contractanten is op de Overeenkomst en de Contractvoorwaarden bij uitsluiting Belgisch recht van toepassing. Voor vanuit Nederland opererende Contractanten is op de Overeenkomst en de Contractvoorwaarden bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Indien tussen Yuki en een vanuit België Gebruiker of Contractant een geschil niet in minnelijk overleg tot een oplossing kan worden gebracht, zal dat ter beslechting aan de Ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen worden voorgelegd. Indien tussen Yuki en een vanuit Nederland opererende Gebruiker of Contractant een geschil niet in minnelijk overleg tot een oplossing kan worden gebracht, zal dat ter beslechting aan de rechtbank te Rotterdam worden voorgelegd. 

De Gebruiks -en Contractsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 20118844 en worden desgevraagd kosteloos toegezonden.