Direct naar de contentDirect naar de footer

Producten, processen of technologieën vermeld op deze website (‘Website’) en waarvoor hieronder geen licentie is verleend, kunnen het voorwerp vormen van andere intellectuele eigendomsrechten voorbehouden door Yuki. Softwareprogramma’s en verbeteringen, updates of nieuwe versies van softwareprogramma’s die via deze Website ter beschikking worden gesteld door Yuki, zijn onderhevig aan de bijkomende voorwaarden en beperkingen vermeld in de desbetreffende rubriek van deze Website.

De informatie op deze website wordt u meegedeeld ‘zoals ze is’, zonder enige expliciete of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garantie betreffende verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-overtreding. De informatie op deze Website is louter informatief. De informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd of bijgewerkt worden. Yuki kan op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving ook verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen aan de producten, prijzen en/of programma’s beschreven op de Website.

Softwareproducten of documentatie over softwareproducten gedownload via deze Website zijn onderhevig aan de licentierechten die gelden voor deze producten met een dergelijke productdocumentatie.

Yuki is geenszins aansprakelijk voor speciale, indirecte of gevolgschade of voor welke schade dan ook voortvloeiend uit het verlies van gebruik en gegevens of van winstderving, in het kader van een contract, door nalatigheid of door enige andere daad voortvloeiend uit of in verband met het gebruiken of uitvoeren van deze informatie. Noch is Yuki aansprakelijk ten opzichte van wie dan ook voor directe, indirecte, speciale of andere gevolgschade door gebruik van deze Website of andere gelinkte websites, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, bedrijfsonderbreking, verlies van programma’s of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem, ook al werden we uitdrukkelijk ingelicht over de mogelijkheid van deze schade.

Bepalingen in deze disclaimer die geheel of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar worden verklaard door de rechtbank van een bevoegde jurisdictie of door een overheidsinstantie, zullen geen invloed hebben op de andere bepalingen of delen daarvan in deze disclaimer, die bijgevolg volledig van kracht blijft.

Alle rechten voorbehouden. Alle hier genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

© Yuki, 2020.