Direct naar de contentDirect naar de footer

Binnen Visma | Yuki tolereren we geen enkele vorm van wangedrag of schendingen van wettelijke regels, interne regels, beleidslijnen of ethische normen, zoals pesten, intimidatie, discriminatie, corruptie, witwassen van geld of enige andere financiële fraude. Wij zullen ons inspannen om te zorgen voor een veilige, gezonde en legale omgeving in al onze bedrijfsactiviteiten en juridische eenheden.

Visma | Yuki zal alle toepasselijke wet- en regelgeving naleven en ethisch en maatschappelijk verantwoord handelen. Overtredingen van lokale en/of EU/EER-wetgeving kunnen leiden tot disciplinaire maatregelen, waaronder beëindiging/ontslag en rapportage aan de relevante autoriteiten.

Het ‘Visma Whistleblowing Channel’ is een tool waarmee elke vermoedelijke schending van de lokale en/of EU/EER-wetgeving, zowel binnen als buiten Visma | Yuki of andere Visma entiteiten, anoniem kan worden gemeld. Het bevordert vertrouwelijke communicatie tussen melder en zaakbehandelaar.

Visma Whistleblowing voldoet aan de EU-klokkenluidersrichtlijn (Richtlijn (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 betreffende de bescherming van personen die inbreuken op het Unierecht melden) en de regelgeving met betrekking tot klokkenluiden in de WEA (lokale wetgeving inzake werkomgeving en bescherming). Visma is in sommige jurisdicties ook verplicht om een ​​specifiek klokkenluiderssysteem te hebben, omdat het een vergunning heeft van lokale financiële toezichthoudende autoriteiten.

Via de volgende link kun je de Visma Whistleblowing Channel benaderen: Visma Whistleblowing Channel.
Hier kun je (anoniem) een melding doen van een inbreuk of een mogelijke inbreuk op de lokale of EU/EER-wetgeving of interne regels/beleidslijnen van Visma | Yuki.